Het FFL project helpt de boeren in Malawi maïs te verbouwen met een betere opbrengst. Dit project richt zich op voedselzekerheid en economische zelfstandigheid.

Food for Life

Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting the art of CHARITY

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Stichting the art of Charity (hierna: Çharity”) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08224426, en alle handelsnamen van haar en de door haar gebruikte websites. www.livingfair.nl www.officefair.nl en www.helpmalawi.nu en haar cliënten, relaties en gebruikers van haar websites. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kunnen alleen schriftelijk en ondertekend worden overeengekomen .

Geen binding door derden
Door Charity en de tussenpersonen van CHARITY uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten binden CHARITY pas na schriftelijke bevestiging door CHARITY.

Wijziging van bevoegdheden

Wijzigingen in de bevoegdheid van (gemachtigden of vertegenwoordigers van) een cliënt gelden tegenover CHARITY eerst nadat CHARITY hierover schriftelijk is geïnformeerd.

Zorgplicht van CHARITY
CHARITY zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; CHARITY verstrekt echter geen enkele garantie voor resultaten.

Bevestigingen
Door CHARITY aan een cliënt gezonden schriftelijke bevestigingen zijn bindend, tenzij de inhoud ervan binnen 8 dagen na ontvangst door een cliënt schriftelijk wordt betwist.

Intellectuele eigendom
Alle door CHARITY verschafte stukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt, en mogen alleen na schriftelijke toestemming van CHARITY worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

CHARITY heeft het recht om bij uitvoering van de opdracht verworven kennis van andere doelen te gebruiken.

Producten

Voor de levering van producten is Charity slechts gehouden tot het aantal producten waarvan zij zelf voorraad heeft, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Kostenverhoging door overheidsmaatregelen
Na uitbrengen van een offerte of aangaan van een overeenkomst ingevoerde (verhogingen van) belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege over de dienstverlening door CHARITY worden aan de cliënt doorberekend.

Betaling
CHARITY heeft recht op betaling bij het verstrekken van de opdracht tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen..

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden door bijschrijving op de bankrekening van Stichting the art of CHARITY, IBAN NL29 RABO 0118 3557 32

Reclames over uitgevoerde werkzaamheden
Reclames over de kwaliteit van de door CHARITY verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na (gehele of gedeeltelijke) uitvoering schriftelijk bij CHARITY te worden ingediend. Bij gebreke van (tijdige) reclames worden de werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd.

Reclames over facturen
Reclames betreffende facturen van CHARITY dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij CHARITY te worden ingediend. Bij gebreke van reclames wordt de cliënt geacht de (hoogte van de) faktuur te hebben geaccepteerd. Reclames geven een cliënt nooit het

recht om betaling over het niet betwiste deel van de factuur op te schorten.

Verzuim
Wanneer een cliënt niet binnen acht dagen na factuurdatum het gefactureerde heeft betaald, of een Reclame als boven omschreven heeft ingediend, is hij door de enkele overschrijving, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Indien cliënt jegens CHARITY in verzuim is, heeft CHARITY het recht verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het verzuim is hersteld.

Boeterente
Vanaf het moment dat een cliënt in verzuim is, is hij CHARITY een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het openstaande faktuurbedrag.

Incassokosten
Alle kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso wegens niet-tijdige betaling komen ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% (exclusief omzetbelasting) over de door cliënt verschuldigde bedragen, onverminderd verdere aanspraken van CHARITY op schadevergoeding.

Verminderde kredietwaardigheid van een cliënt
Mocht CHARITY vóór of tijdens uitvoering van een opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende kredietwaardigheid van een cliënt, dan heeft zij het recht verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, tenzij de cliënt het honorarium vooraf voldoet, of afdoende zekerheid stelt voor de betaling.

Aansprakelijkheid
CHARITY is tegenover cliënt nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle verhoudingen tussen CHARITY en haar cliënten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Oosterwolde, september 2020